Он-лайн чат гостиница Особняк osobnyak.com Accept Decline Close
Главная страница Контактная информация Карта сайта Оставить отзыв Морские прогулки Switch to russian Switch to ukrainian Switch to english
Live Help


Отдых на море. Лучшие места для отдыха на Черном и Азовском море.


Сертификаты

 

Договір № ______
про надання послуг

  м. Одеса                                                                                                                   "   "________ 20___р

СПД Дробінко Людмила Дмитрівна, надалі –
«Виконавець», в особі Дробінко Л.Д., що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію, з одного боку, та _____________________________________________надалі – «Замовник", в особі _______________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________, з іншого боку, надалі разом – «Сторони», уклали цю угоду про наступне:

  1.Предмет договору 

1.1
Виконавець за дорученням Замовника зобов'язується реалізовувати послуги (послуги з розміщення, проживання, харчування, трансфер, надання додаткових послуг, згідно з класом сплаченого обслуговування), а Виконавець зобов'язується виплатити Замовнику винагороду у розмірі та порядку, визначеному умовами цього Договору.

  2. Порядок надання послуг Виконавцем

2.1.Послуги надаються за умови наявності вільних місць на основі заявок Замовника, які повинні подаватися у письмовій формі не пізніше ніж за:
- 2 дні до дня заїзду індивідуального громадянина (1 особи); 
- 3 дні до дня заїзду індивідуальних громадянин від 2 до 9 осіб;
- 5 днів до дня заїзду груп кількістю, що перевищує 10 осіб
;
- за 15 днів до дня заїзду груп кількістю, що перевищaує 20 осіб.
2.2.Виконання заявок ( як і зміни у переліку послуг, що надаються) у термін, менший ніж зазначено у п.2.1., до заїзду Виконавцем не гарантується.
2.3.У заявці на розміщення та поселення громадян повинно бути вказано:
- прізвище та ім’я
Клієнта ; 
- кількість подружніх пар, громадян жіночої та чоловічої статі, а також наявність дітей у віці до двох років;
- країна, громадянином якої є
Клієнт;
- дата і час прибуття та вибуття
Клієнтів;
- тип та кількість необхідних кімнат;
- форма оплати;
- посада та прізвище особи, що склала заявку.
2.4.Замовник бере на себе обов’язок не менше ніж за 2 доби до заїзду групи та не менше ніж за 1 добу до заїзду індивідуальних громадян передати Виконавцю її остаточний список. 
2.5.Резервування можна вважати офіційно здійсненим з моменту надання номера замовлення.

  3. Права та обов'язки сторін:

3.1 Виконавець зобов'язується:
3.1.1 На підставі здійсненого та сплаченого Замовником бронювання у порядку, передбаченому даним договором, забезпечити розміщення, надання додаткових послуг
, трансфер,  харчування Клієнтів, підніс багажу, згідно з класом сплаченого обслуговування;
3.1.2. Забезпечити, при необхідності, безкоштовне зберігання багажу Клієнтів до і після звільнення номерів до виїзду Клієнтів з приміщення Виконавця;
3.1.3. Надавати інші, за згодою сторін, додаткові послуги (не передбачені у замовлені) Клієнтам з оплатою за готівку у касу Виконавця згідно з діючими прейскурантами;
3.1.4 Не пізніше ніж за 12 (дванадцять) годин, з моменту отримання бронювання від Замовника, обробити бронювання та письмово (електронною поштою, телексом або факсом) надати Замовнику підтвердження про можливість виконання послуг, обумовлених у бронюванні.
3.1.5. Повідомити Замовника про зміну цін на обслуговування Виконавця, не пізніше, ніж за 5 днів до дати введення нових цін, та оформити ці зміни Додатком до цього Договору (окрім цін, які вже оговорені у підтвердженому бронюванні). 
 3.1.6. Виплатити Замовнику винагороду у розмірі та порядку, визначеному умовами цього Договору.
3.1.7. При умові здійснення Замовником обов’язків згідно з договором щомісяця підписувати з Замовником акти звірки. 
3.1.8. Зберігати комерційну таємницю і не розголошувати конфіденційну інформацію про умови цього
Договору.

3.2 Виконавець має право:
3.2.1 Переглядати
вартість послуг, яка обумовлена у Додатку до цього Договору. 

3.3 Замовник зобов'язується:
3.3.1. Своєчасно забезпечувати подання Виконавцю заявок на розміщення та проживання Клієнтів.
3.3.2. Здійснювати оплату послуг, наданих Виконавцем, у термін, обумовлений ц
им Договором;
3.3.4. Самостійно отримати рахунок від Виконавця на здійснення повної оплати за послуги; 
3.3.5. Зберігати комерційну таємницю і не розголошувати конфіденційну інформацію про умови цього
Договору.
3.3.6. Після одержання від Виконавця підтвердження бронювання направити його Клієнту.
3.3.7. Своєчасно повідомляти Виконавця про ануляцію підтвердженого Виконавцем бронювання, згідно з умовами цього
Договору.  
3.3.8. Щомісяця надавати Виконавцю для підписання акти звірки наданих послуг.
 
3.4.Замовник має право:
3.4.1. У межах підтвердженого бронювання замість Клієнтів, що мали розміщуватися за попереднім бронюванням, може розмістити інших Клієнтів, авізованих у ті ж терміни проживання і за тим же класом обслуговування, з обов'язковим інформуванням про це Виконавця не пізніше, ніж за 24 години до запланованого дня заїзду.

  4. Вартість та порядок розрахунків

4.1 Вартість проживання та послуг, наданих Виконавцем, визначена у Додатку до цього Договору, який складається та підписується уповноваженими представниками обох сторін та є невід'ємною частиною цього Договору. Оплата наданих послуг здійснюється шляхом безготівково, готівкого розрахунку та кредитними картками, які приймаються Виконавцем, згідно з діючим законодавством України.
Ціни та умови розрахунків, визначені додатком, є договірними та конфіденційними.
4.2. За надання послуг Замовник сплачує Виконавцю згідно рахунку. Виконавець виписує Замовнику рахунки на оплату згідно бронювання. Рахунок передається Виконавцем Замовнику або його повноважному представнику факсом, електронною поштою або телексом. Замовник зобов'язаний здійснити оплату зазначених рахунків не пізніше 3-х банківських днів з моменту їх отримання.
4.3. При розміщенні дітей віком до 3 років оплата за їх проживання не береться, якщо їм не надається окреме місце для проживання. При розміщенні дітей віком від 4 до 12 років оплата за їх проживання береться у розмірі
100 гривень за додаткове місце.
4.4 Усі кошти, отримані Замовником від Клієнтів, є власністю Виконавця, та повинні бути перераховані на рахунок Виконавця, за різницею агентської винагороди, у розмірі 10% від суми коштів
, оплачених за проживання Клієнтами Замовнику. 
4.5. Клієнт/ти на свій розсуд може оплатити послуги безпосередньо до каси Виконавця.
4.6.У разі оплати Клієнтом/ми до каси Виконавця, Виконавець виплачує Замовнику винагороду у розмірі 10% в національній валюті України, від суми грошових коштів сплачених Клієнтом/ми Виконавцю. 
 
 
  5. Умови ануляції бронювання

5.1. Замовлення на розміщення Клієнтів, надання додаткових послуг та харчування може бути відмінено Замовником у письмовій формі, на вимогах цього
Договору.
5.2. Замовник має право відмінити своє замовлення для індивідуального громадянина (1 особи) без застосування штрафних санкцій за 1 добу до дня заїзду. Якщо повідомлення про ануляцію заявки було зроблено пізніше ніж за 1 добу до дня заїзду або Клієнт (1 особа) не заїхав, Замовник повинен сплатити Виконавцю штраф у розмірі 100%-ої ціни за замовлен
ий номер за 1 добу.
5.3. Замовник має право відмінити своє замовлення для індивідуального громадянина без застосування штрафних санкцій за 2 дні до дня заїзду. Якщо повідомлення про ануляцію заявки було зроблено пізніше ніж за 2 дні до дня заїзду або Клієнти (від 2 до 9 осіб) не заїхали, Замовник повинен сплатити Виконавцю штраф у розмірі 100%-ої ціни від загальної вартості замовлених кімнат за 1 розрахункову добу.
5.4. Замовник має право відмінити своє замовлення або зменшити чисельність для групи без застосування штрафних санкцій за 5 днів.

  6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України у вигляді компенсації збитків та втраченої вигоди.
6.2. Сторони не відповідають одна перед одною, а також перед клієнтами за збитки, спричинені їм не з вини Сторін, а також за дії громадян, здійснені з порушенням діючого законодавства. Претензії громадян, що виникають при цьому, розглядаються згідно з цивільним та іншим законодавством України.

  7. Форс – мажор

7.1.У разі якщо виникли обставини непереборної сили, які перешкоджають повному чи частковому виконанню Виконавцем чи Замовником своїх зобов'язань з цього договору (за винятком зобов'язань здійснити відповідні платежі ), такі як, стихійні лиха та явища природи, воєнні дії, страйки, акти органів влади, що впливають на виконання зобов'язань, сторони звільняються від відповідальності за затримку та повну неможливість виконання зобов'язань, при умовах дотримання вимог п.7.2. цього договору .
7.2.Обставини “форс-мажор” повинні бути підтверджені заінтересованою стороною другої сторон
и документом відповідної Торгово – Промисловою палатою  або державним актом, який несе нормативний характер, у термін не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати їх настання. Недотримання цих вимог не залишає вину сторону від відповідальності, згідно п. 8.1 цього договору.

  8.Порядок розв'язання суперечок

8.1. Усі суперечки, що можуть виникнути за ц
им Договором  чи у зв'язку з ним, сторони будуть розв'язувати за обопільною згодою.
8.2. З метою розгляду спірного питання сторони дотримуючись порядку досудового врегулювання спорів, звертаються за захистом своїх порушених прав до суду, згідно з діючим законодавством України.
  9. Строк дії Договору, порядок його зміни, доповнення та розірвання

9.1. Договір набуває сили з моменту його підписання обома Сторонами і діє до ___________ 20____р., а у частині взаєморозрахунків
 - до їх належного виконання. Якщо ні одна із сторін не заявить про припинення цього Договору після закінчення терміну його дії впродовж одного місяця, Договір є продовженим на той самий термін та тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.
9.2. Договір може бути змінений, доповнений або розірваний за письмовою згодою Сторін, яка оформлюється Додатковою угодою, підписується обома Сторонами та є невід'ємною частиною цього Договору. 
9.3. У разі наміру однієї з Сторін розірвати цей Договір, вона повинна письмово повідомити про свої наміри іншу Сторону не менш ніж за 1 (один) місяць до передбачуваної дати розірвання Договору.

  10. Заключні положення.

10.1. Цей Договір складений та підписаний у двох примірниках, кожний на українській мові, які мають однакову юридичну силу.

  11. Реквізити та підписи Сторін

 
ЗАМОВНИК:

___________________________________
 Поштова адреса:
 ___________________________________

 Юридична адреса:
 _________________________________
 _________________________________
 Інд.податковий номер ______________
 ЕДРПОУ ________________________
 Р/р ______________________________
 Від ЗАМОВНИКА


____________________________
 ВИКОНАВЕЦЬ:
СПД Дробинко Л.Д.
Юридична адреса:
м. Одеса, вул. Г. Сталінграду буд.58, кв.40
Поштова адреса:
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71
р/с 26006054401077
Південне ГРУ ПриватБанк,
МФО 328704, код 23212839
Тел./факс:+38(0482) 37-24-10,
32-42-10, 32-42-32
Тел.:+38(0482) 777-44-06
e-mail: admin@osobnyak.com
http://www.osobnyak.com


Від ВИКОНАВЦЯ


______________________________

 


 

 

Частная Резиденция Особняк Частная Резиденция "Особняк"


Украина, Одесса, 65062
ул. Фонтанская дорога, 71

схема проезда
тел/факс +38 (0482) 37-24-10
тел.: + 38 0482 324210
тел.: + 38 0482 324232
тел.: +38 (048) 777-44-06
email: admin@osobnyak.com
skype: osobnyak.rezidence
skype: director.osobnyak
Skype Me™!
Skype Me™!
Погода в Одессе: GISMETEO.RU: погода в г. Одесса